Veřejný ochránce práv: první rok činnosti

Vladimír Sládeček

Abstrakt

Na sklonku března 2002, tedy v souladu s ust. § 23 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (dále jen "zákon"), předložil Veřejný ochrán­ce práv Poslanecké sněmovně první souhrnnou písem­nou zprávu o své činnosti za uplynulý rok 2001 (dále jen "zpráva"). Cílem úvodní partie článku je podání základní informace o struktuře a obsahu této zprávy. Půjde toliko o stručný, v některých aspektech komen­tovaný nástin upřednostňující jen některé otázky, ne­boť nemá valného smyslu detailně reprodukovat ma­teriál snadno přístupný, ať již jako parlamentní tisk (Poslanecká sněmovna 2002, tisk 1288) nebo na pří­slušné internetové stránce (www.ochrance.cz). Druhá část věnuje zevrubnější pozornost relevantním zkuše­nostem s aplikací zákona, jak vyplývá jak z publiko­vané zprávy, tak i ze známé praxe Veřejného ochránce práv. Návrhy de lege ferenda se pak zabývá závěrečná část třetí.

Bibliografická citace

SLÁDEČEK, Vladimír. Veřejný ochránce práv: první rok činnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 156-162. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8252

Plný Text: