Finanční právo v právním řádu - několik poznámek

Petr Mrkývka

Abstrakt

V rámci právního řádu České republiky je finanční právo chápáno jako samostatné odvětví práva. Toto uvědomování muselo projít poměrně dlouhým a složi­tým evolučním vývojem, který byl provázen především naplňováním tzv. odvětvotvorných kriterií, jež vytvo­řily pomyslnou hranici mezi finančním právem a ostat­ními výsečemi práva. Nejsložitější je vymezení hranice s geneticky nejbližším odvětvím, ze kterého se finanční právo vydělilo, a tím je správní právo.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Finanční právo v právním řádu - několik poznámek. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 144-151. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8250

Plný Text: