Opatření proti rasové diskriminaci v občanskoprávních vztazích

Harald Christian Scheu

Abstrakt

Zákaz rasové diskriminace se stal součástí souboru lidských práv v demokratických právních státech. Kromě ústavního zakotvení tohoto zákazu podle vnit­rostátních právních řádů existuje rovněž pevný mezi­národněprávní základ v podobě Úmluvy OSN pro od­stranění všech forem rasové diskriminace z roku 1966 (dále jen ÚRD). Skutečnost, že dne 18. 12. 2001 by­lo touto úmluvou vázáno 160 států, naznačuje, že jde o smluvní instrument, který má prakticky universální význam.

Bibliografická citace

SCHEU, Harald Christian. Opatření proti rasové diskriminaci v občanskoprávních vztazích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 121-130. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8248

Plný Text: