Americká diskusia o odlišných stanoviskách k súdnemu rozhodnutiu

Jana Kvasničková

Abstrakt

Zákon č. 226/2000 Z.z. stanovil s účinnosťou od 1. augusta 2000 nasledovné znenie § 32 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky: "Sudca, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím pléna alebo se­nátu ústavného súdu alebo s ich odóvodnením, má prá­ vo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhod­nutiu. Odlišné stanovisko sudcu sa uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia."

Bibliografická citace

KVASNIČKOVÁ, Jana. Americká diskusia o odlišných stanoviskách k súdnemu rozhodnutiu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 101-110. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8246

Plný Text: