Výklad pojmu zpřístupňování díla podle § 23 autorského zákona

Ivo Telec

Abstrakt

Při podání následujícího výkladu pojmu zpřístup­ňování díla podle § 23 autorského zákona mám na mysli nový český zákon č. 121/2000 Sb., o právu au­torském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dílčí otázka, kterou mám na mysli, někdy vyvolává v praxi jisté pochyby. Proto je vhodné a účelné se jí zabývat z hlediska interpretačního.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výklad pojmu zpřístupňování díla podle § 23 autorského zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 276-279. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8239

Plný Text: