Postavení státního zástupce podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2002

Iveta Juráková

Abstrakt

Ve svém článku se autorka zabývá postavením státního zástupce v trestním řízení po novele trestního řá­du, která byla provedena z. č. 265/2001Sb., s účinností od 1. ledna 2002. Zaměřuje se na nejzásadnější změ­ny v postavení státního zástupce, jak jsou koncipová­ny v novém textu zákona, přičemž tuto problematiku člení na dva okruhy problémů: 1. postavení státního zástupce v přípravném řízení a 2. postavení státního zástupce v řízení před soudem. Autorka poukazuje na výrazné posílení postavení státního zástupce prakticky ve všech stádiích trestního řízení, což dokládá výčtem a výkladem nových oprávnění, které zákon státnímu zástupci ukládá (např. oprávnění nejvyššího státního zástupce podat dovolání), zároveň upozorňuje na skutečnost,že současně dochází k nárůstu jeho povinností (např. povinnost doručit usnesení o zastavení trest­ního stíhání a o postoupení věci Nejvyššímu státnímu zastupitelství do pěti dnů od právní moci).

Bibliografická citace

JURÁKOVÁ, Iveta. Postavení státního zástupce podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2002. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 249-253. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8234

Plný Text: