Európsky dohovor o ĺudských právach v slovenskom ústavnom poriadku

Radoslav Procházka

Abstrakt

V oznámení č. 209/1992 Zb. vydanom 18. marca 1992 oznámilo Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ďa­lej len "ČSFR"), že 21. mája 1991 bol v Madride v mene ČSFR podpísaný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8, dojednaný v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len "dohovor") a ďalšie zmluvné dokumenty na dohovor nadvázujúce.

Bibliografická citace

PROCHÁZKA, Radoslav. Európsky dohovor o ĺudských právach v slovenskom ústavnom poriadku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 215-219. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8229

Plný Text: