Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a aplikace jejího článku 6

Pavel Molek, Jana Nevrlková

Abstrakt

Jelikož se považujeme za občany právního státu a demokratické společnosti, nemůžeme než považovat právo na spravedlivý proces za jeden ze základních kamenů právního státu. Toto právo je v našem právním řádu garantováno mimo jiné právě Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále též Úmluva), konkrétně jejím článkem 6, který se oproti původním očekáváním stal nejfrekventovanějším článkem, co se týče stížností na jeho porušování u Evropského soudu pro lidská práva (dále Soud). Právě na jeho aplikaci v českém práv­ním prostředí a obecným pohledem na mechanismus přímé aplikovatelnosti pramenu práva, jakým je mezinárodní smlouva v právním prostředí České republiky, jsme se rozhodli podívat blíže v našem příspěvku.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel a Jana NEVRLKOVÁ. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a aplikace jejího článku 6. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 350-359. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8218

Plný Text: