Daňové úniky a daňové raje. Tieňová ekonomika a daňové úniky

Alena Pauličková

Abstrakt

Význam daní ako hlavného zdroja tvorby štátneho rozpočtu bol vždy v popredí záujmu ekonomickej teórie a praxe. Aj v súčasnom období je význam daní a daňových vzťahov nezastupiteĺný a bez nadsadzovania možno konštatovať, že daňové vzťahy sa dotýkajú takého rozsiahleho okruhu subjektov, že v širokom zmysle slova je daňovým subjektom nielen každá právnická, ale aj každá fyzická osoba. Daňová politika má preto významnú úlohu v hospodárskej politike každého štátu a treba ju skúmať a hodnotiť nielen z aspektu daňovej legislativy a jej aplikácie v praxi, ale v ďaleko širšom ekonomickom a zrejme aj prognostickom spektre.

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Daňové úniky a daňové raje. Tieňová ekonomika a daňové úniky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 343-349. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8217

Plný Text: