Čím je ovládáno správní uvážení? aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Předkládanými úvahami bych chtěla volně navázat na články publikované v roce 1999 k problemati­ce správního uvážení v Časopise pro právní vědu a praxi. Bylo v nich pojednáno o obsahu a povaze pojmu správní uvážení a některých jeho souvislos­tech, a také byla přiblížena soudní judikatura vztahující se k rozhodnutím vydaným na základě tzv. volné úvahy správního orgánu.

Stránky:
330–342
Metriky

462

Views

218

PDF views