Zbavenie života zo strany štátu podĺa článku 2 ods. 2 Európskeho dohovoru o ĺudských právach

Branislav Hazucha

Abstrakt

Pri zabezpečovaní verejného poriadku, predchádzaní a zabraňovaní páchaniu trestných činov alebo priestupkov dochádza k rôznym situáciám, pri ktorých je potrebné použiť donucovacie prostriedky príslušníkmi bezpečnostných síl, čo může viesť k zásahu do telesnej integrity dotknutej osoby a k ujme na zdraví alebo dokonca k smrti. Vo vačšine prípadov potom vyvstáva otázka, či použitie sily bolo oprávnené a primerané okolnostiam prípadu. Takéto prípady tiež veĺmi často vyvolávajú širokú diskusiu týkajúcu sa právneho štátu a dodržiavania ĺudských práv. Cieĺom tohto článku je preto rozobrať problematiku použitia "smrtiacej sily" (ang. "lethal farce", fr. "farce meurtriere") príslušníkmi bezpečnostných síl z pohĺadu práva na život tak, ako je zaručené článkom 2 Dohovoru o ochrane ĺudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") a ako ho vykladá vo svojej rozhodovacej činnosti Európsky súd pre ĺudské práva (ďalej len "Súd").

Bibliografická citace

HAZUCHA, Branislav. Zbavenie života zo strany štátu podĺa článku 2 ods. 2 Európskeho dohovoru o ĺudských právach. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 315-323. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8214

Plný Text: