Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice

Pavel Šámal, Katarína Deáková

Abstrakt

Článek pojednává o teoretických a praktických aspektech spojených se správou justice. Po nastínění teoretických modelů správy soudnictví je podrobněji rozebrána podoba ministerského modelu fungujícího v Spolkové republice Německo a je poukázáno na negativní zkušenosti s fungováním soudních rad na Slovensku a v Maďarsku. Další část příspěvku analyzuje jednotlivé aspekty správy justice v České republice a v souvislosti s tím upozorňuje na nedostatky a úskalí současného modelu. Přestože absence Nejvyšší rady soudnictví nemusí představovat strukturální nedostatek systému, orgán typu Nejvyšší rady soudnictví podílející se na správě soudnictví, jehož působnost, odpovídající struktura a způsob ustavení jsou přesně vymezeny, může být vhodným aktérem k řešení nedostatků české justice. V závěru se článek zaměřuje na aspekty vytvoření a uspořádání nejvyšší rady soudnictví v České republice.

Bibliografická citace

ŠÁMAL, Pavel a Katarína DEÁKOVÁ. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 521–543. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8191

Klíčová slova

Správa justice; nejvyšší rada soudnictví; ministerský model; Súdna rada Slovenskej republiky; Národní justiční kancelář.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOBEK, Michal a David KOSAŘ. Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central ans Eastern Europe. German Law Journal, Lexington: Washington & Lee University School of Law, 2014, roč. 15, č. 7, s. 1257–1292. ISSN 2071-8322.

BOBEK, Michal. Pět poznámek k debatě o nejvyšší radě soudnictví. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 17. ISSN 1210-6410.

BOGUSZAK, Jiří a Jiří ČAPEK. Teorie práva. Praha. Codex Bohemia, 1997.

FAUPEL, Rainer. The administration of the Judiciary in Germany. In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? Sborník z konference: Nejvyšší soud České republiky, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Justiční akademie, 13. – 14. 5. 2015. Brno: Nejvyšší soud, 2015. ISBN 978-80-905562-5-6.

GRECO. Evaluation report Hungary. Fourth evaluation round: Hungary [online]. 2015 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6b9e

GRECO. Fourth Evaluation Round: Česká republika. [online]. 2016 [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16806c319a

KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societes. Holding the Least Accountable Branch to Account. New York: Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-107-11212-4.

KÜHN, Zdeněk. Kaczyńského argumenty jsou lživé. Není pravda, že by polská justice byla prolezlá komunisty. Vládní reformy jsou největší útok na právní stát v Evropě po roce 1989. Lidové noviny, vydání ze dne 31. července 2017. Právo a justice.

KÜHN, Zdeněk. Nikdy nekončící debata o hledání optimální správy justice. In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? Sborník z konference: Nejvyšší soud České republiky, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Justiční akademie, 13.–14. 5. 2015. Brno: Nejvyšší soud, 2015, s. 137. ISBN 978-80-905562-5-6.

MIKULE, Vladimír. Soudní ochrana proti rozhodnutí, jímž byl předseda soudu odvolán z funkce – nová otázka. Právní zpravodaj, 2006, roč. VII, č. 3.

NEJVYŠŠÍ SOUD. Plánovaná reforma justice [online]. 2016 [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/print/Proverejnostamedia~Napsalionas~Planovana_reforma_justice~

PRINGER, Paul. Nové koště mete dobře – nebo snad jinak? Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 9.

RYCHETSKÝ, Pavel. Tři otázky k Nejvyšší radě soudnictví. In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? Sborník z konference: Nejvyšší soud České republiky, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Justiční akademie, 13. – 14. 5. 2015. Brno: Nejvyšší soud, 2015. ISBN 978-80-905562-5-6.

RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

SPRINGER, Paul. Nové koště mete dobře – nebo snad jinak? Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 9.

SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stanovisko k nálezu Ústavného súdu č. 374/2015 Z. z. [online].
[cit. 2017-04-06]. Dostupné z: http://www.sudnarada.gov.sk/stanovisko-k-nalezu-ustavneho-sudu-sr-c-3742015-z-z/

SZŐKE, Lívia. A bírói önigazgatás megszüntetése. [online]. [cit. 2017-04-06]. Dostupné z: http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/kp_a_biroi_onigazgatas_megszuntetese_120313.pdf

VOERMANS, Wim. Councils for the judiciary in Europe: Trends and models. In: SEGADO, Francisco Fernandez. The Spanish Constitution in the European Constitutional Context. Madrid: Dykinson, S. L. – Libros, 2003. ISBN 84-9772-094-6.

VOS, Geoffrey. The role of Councils for the Judiciary in promoting effective Justice systems. In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? Sborník z konference: Nejvyšší soud České republiky, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Justiční akademie, 13. – 14. 5. 2015. Brno: Nejvyšší soud, 2015. ISBN 978-80-905562-5-6.

ZEMANOVÁ, Daniela. Meze možností současného modelu správy soudnictví v České republice z pohledu Soudcovské unie. In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? Sborník z konference: Nejvyšší soud České republiky, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Justiční akademie, 13. – 14. 5. 2015. Brno: Nejvyšší soud, 2015. ISBN 978-80-905562-5-6.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-10