Politika: vôľa k moci či vôľa k spoločnému dobru?

Marek Káčer

Abstrakt

Tento text prezentuje politiku ako úsilie o dosiahnutie moci a ako úsilie o dosiahnutie spoločného dobra, a to s implikáciami pre tvorbu práva, pre obsadzovanie verejných funkcií a pre hodnotenie právnych a politických názorov vyslovených vo verejnom priestore. Autor si kladie otázku, či poňatie politiky v druhom z menovaných významov nie je len reliktom klasického politického myslenia, ktorý nemá v súčasnosti žiadne uplatnenie nielen kvôli praktickým ťažkostiam spojeným s hľadaním a presadzovaním spoločného dobra, ale aj kvôli sociálnym štruktúram, v ktorých sa politika odohráva a ktoré nabádajú politických aktérov, aby nakoniec uprednostnili skôr svoje vlastné mocenské záujmy.

Bibliografická citace

KÁČER, Marek. Politika: vôľa k moci či vôľa k spoločnému dobru? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 391–402. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8190

Klíčová slova

Politika; moc; spoločné dobro; politické nominácie; sociálne štruktúry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AKSENOV, Pavel. Stanislav Petrov: The man who may have saved the world. www.bbc.com. [online]. Publikované 26. 9. 2013 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-europe-24280831

BERDISOVÁ, Lucia. Ústavný súd Slovenskej republiky. In: KROŠLÁK, Daniel a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 557–558.

DAHL, Robert. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 255.

FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2002.

HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 69.

HEYWOOD, Andrew. Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

KÁČER, Marek. O prípustnom použití argumentu ad hominem. Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 455–465.

KLÍMA, Michal Zvažování rekonstrukce ústavního a politického systému v kontextu proměny role politických stran. In: GERLOCH, Aleš, Jan KYSELA a kol. 20 let Ústavy České republiky: Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 270.

KOUDELKA, Zdeněk. Spor o Polský ústavní tribunál. In: DEKAN, Tomáš a Juraj ŠELIGA (eds.). Nová Európa – výzvy a očakávania. Otvorená textúra ústavy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 59–69.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 43–51.

PANKOVČÍNOVÁ, Jana a Juraj HRABKO. Je po voľbách, zvyknite si! www.sme.sk [online]. Publikované 31. 10. 1995 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.sme.sk/c/2134211/je-po-volbach-zvyknite-si-frantisek-miklosko-precedens-jedneho-absolutneho-primitivizmu.html#axzz4lg2EWBHA

PARK, George. The Idea of Social Structure. New York: Anchor Books, 1974, s. 6.

PETKOVÁ, Zuzana. Ján Benčík: Najhoršie sú vyhrážky osôb, ktoré majú skúsenosti z bojov. www.sme.sk [online]. Publikované 28. 2. 2017 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: https://plus.sme.sk/c/20470968/jan-bencik-najhorsie-su-vyhrazky-osob-ktore-maju-skusenosti-z-bojov.html

PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

PŘIBÁŇ, Jiří. Obrana ústavnosti aneb Česká otázka v postnacionální Evropě. Praha: Sociologiké nakladatelství SLON, 2014.

SCHMITT, Carl. The Concept of the Political. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2007.

TOMOSZEK, Maxim. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In: HAMUĽÁK, Ondrej (ed.). Fenomén judikatury v právu. Praha: Leges, 2010, s. 108–113.

WALTON, Douglas. Ad Hominem Arguments. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1998, s. 13.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-2


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Does Female Management Influence Firm Performance? Evidence from Luxembourg Banks
Regina M. Reinert, Florian Weigert, Christoph H. Winnefeld
SSRN Electronic Journal  rok: 2015  
https://doi.org/10.2139/ssrn.2548978