Politika: vôľa k moci či vôľa k spoločnému dobru?

Marek Káčer

Abstrakt

Tento text prezentuje politiku ako úsilie o dosiahnutie moci a ako úsilie o dosiahnutie spoločného dobra, a to s implikáciami pre tvorbu práva, pre obsadzovanie verejných funkcií a pre hodnotenie právnych a politických názorov vyslovených vo verejnom priestore. Autor si kladie otázku, či poňatie politiky v druhom z menovaných významov nie je len reliktom klasického politického myslenia, ktorý nemá v súčasnosti žiadne uplatnenie nielen kvôli praktickým ťažkostiam spojeným s hľadaním a presadzovaním spoločného dobra, ale aj kvôli sociálnym štruktúram, v ktorých sa politika odohráva a ktoré nabádajú politických aktérov, aby nakoniec uprednostnili skôr svoje vlastné mocenské záujmy.

Bibliografická citace

KÁČER, Marek. Politika: vôľa k moci či vôľa k spoločnému dobru? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 391–402. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8190

Klíčová slova

Politika; moc; spoločné dobro; politické nominácie; sociálne štruktúry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AKSENOV, Pavel. Stanislav Petrov: The man who may have saved the world. www.bbc.com. [online]. Publikované 26. 9. 2013 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-europe-24280831

BERDISOVÁ, Lucia. Ústavný súd Slovenskej republiky. In: KROŠLÁK, Daniel a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 557–558.

DAHL, Robert. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 255.

FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2002.

HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 69.

HEYWOOD, Andrew. Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

KÁČER, Marek. O prípustnom použití argumentu ad hominem. Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 455–465.

KLÍMA, Michal Zvažování rekonstrukce ústavního a politického systému v kontextu proměny role politických stran. In: GERLOCH, Aleš, Jan KYSELA a kol. 20 let Ústavy České republiky: Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 270.

KOUDELKA, Zdeněk. Spor o Polský ústavní tribunál. In: DEKAN, Tomáš a Juraj ŠELIGA (eds.). Nová Európa – výzvy a očakávania. Otvorená textúra ústavy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 59–69.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 43–51.

PANKOVČÍNOVÁ, Jana a Juraj HRABKO. Je po voľbách, zvyknite si! www.sme.sk [online]. Publikované 31. 10. 1995 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.sme.sk/c/2134211/je-po-volbach-zvyknite-si-frantisek-miklosko-precedens-jedneho-absolutneho-primitivizmu.html#axzz4lg2EWBHA

PARK, George. The Idea of Social Structure. New York: Anchor Books, 1974, s. 6.

PETKOVÁ, Zuzana. Ján Benčík: Najhoršie sú vyhrážky osôb, ktoré majú skúsenosti z bojov. www.sme.sk [online]. Publikované 28. 2. 2017 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: https://plus.sme.sk/c/20470968/jan-bencik-najhorsie-su-vyhrazky-osob-ktore-maju-skusenosti-z-bojov.html

PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

PŘIBÁŇ, Jiří. Obrana ústavnosti aneb Česká otázka v postnacionální Evropě. Praha: Sociologiké nakladatelství SLON, 2014.

SCHMITT, Carl. The Concept of the Political. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2007.

TOMOSZEK, Maxim. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In: HAMUĽÁK, Ondrej (ed.). Fenomén judikatury v právu. Praha: Leges, 2010, s. 108–113.

WALTON, Douglas. Ad Hominem Arguments. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1998, s. 13.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-2


Cited-by

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Does Female Management Influence Firm Performance? Evidence from Luxembourg Banks
Regina M. Reinert, Florian Weigert, Christoph H. Winnefeld
SSRN Electronic Journal  rok: 2015  
https://doi.org/10.2139/ssrn.2548978