Poznámky ke stavu oboru ústavního práva a státovědy

Roč.25,č.3(2017)

Abstrakt
Článek je příspěvkem k vymezování hranic a stavu oboru ústavního práva a státovědy. Nastiňuje míru propojení ústavního práva a politiky, jež má dopady na metodologii přístupu k ústavnímu právu. Dále poukazuje na dvě tradiční části ústavního práva, organickou a lidskoprávní, a upozorňuje jednak na proměny jejich poměru, jednak na zvyšující se míru konstitucionalizace společenských vztahů a její dopady. V poslední části poukazuje na typická témata současné nauky ústavního práva a podrobněji se věnuje lidským právům (hegemonie) a soudům (dalekosáhlá judicializace).

Klíčová slova:
Ústavní právo, diskrece, konstitucionalizace, hegemonie lidských práv.

Stránky:
375–390
Biografie autora

Jan Kysela

Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR
Reference

BAUMAN, R. a T. KAHANA. The Least Examined Branch. The Role of Legislatures in the Constitutional State. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2006.

CALDWELL, P. C. Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law. The Theory and Practice of Weimar Constitutionalism. Durham – London: Duke University Press, 1997.

CEPL, V. Co je nejdůležitější. In: KYSELA, J. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 70.

DICEY, A. V. The Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Fund, 1982 (reprint 8. vyd. z roku 1915).

ELKINS, Z., T. GINSBURG a J. MELTON. The Endurance of National Constitutions. New York: Cambridge University Press, 2009WRÓBLEWSKI, J. The Judicial Application of Law. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2010.

FILIP, J. Ústavní právo České republiky. 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2003.

FRIEDEL, T. a T. KRUPOVÁ. Sociálněvědní gramotnost – role akademika při zvyšování vzdělanosti. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, roč. 2014, č. 1.

HEARD, A. Canadian Constitutional Conventions. The Marriage of Law and Politics. Toronto: Oxford University Press, 1991.

HIRSCHL, R. The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide. Fordham Law Review, roč. 2006, s. 723.

HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

HOLLÄNDER, P. Soumrak moderního státu – post scriptum. Právnické listy, roč. 2017, č. 1.

HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003.

HOUELLEBECQ, M. Podvolení. Praha: Odeon, 2015, s. 61.

JESTAEDT, M. Die Verfassung hinter der Verfassung. Eine Standortsbestimmung der Verfassungstheorie. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh, 2009.

KLÍMA, M. Od totality k defektní demokracii. Praha: SLON, 2015.

KRIELE, M. Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates. 6. vyd. Stuttgart – Berlin – Köln: Kohlhammer, 2003.

KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.

KYSELA, J. (ed.). Parlamenty a jejich funkce v 21. století. Sborník příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.

LÉVY, B.-H. Americká závrať. Brno: Host, 2006.

LOCKE, J. Druhé pojednání o vládě. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1992.

MALENOVSKÝ, J. O legitimitě a výkladu české ústavy na konci století existence moderního českého státu. Právník, roč. 2013, č. 8.

MANIN, B. The Principles of Representative Government. Cambridge University Press, 1997.

MARSHALL, G. Constitutional Conventions: the Rules and Forms of Political Accountability. Oxford – New York: Oxford University Press, 2001, původně z roku 1984.

MARSHALL, G. Constitutional Theory. Oxford: Oxford University Press, 1971 (reprint 2011).

MÖLLERS, Ch. Der Vermisste Leviathan. Staatstheorie in der Bundesrepublik. Franfurt am Main: Suhrkmap Verlag, 2008.

MOUSTAFA, T. a T. GINSBURG. Introduction: The Functions of Courts in Authoritarian Politics. In: MOUSTAFA, T. a T. GINSBURG (eds.). Rule by Law. The Politics of Courts in Authoritarian Regimes. Cambridge University Press, 2008.

MUCHA, I. Proměny práva a společnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 130.

OLIVER, D. The Politics-Free Dimension to the UK Constitution. In: QVORTRUP, M. (ed.). The British Constitution: Continuity and Change. A Festschrift for Vernon Bogdanor. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.

ONDŘEJKOVÁ, J. Ochrana menšin zranitelných v rámci demokratické normotvorby. Jurisprudence, roč. 2015, č. 1.

ONDŘEJKOVÁ, J. Smíšená forma vlády a Evropská unie. Právník, roč. 2010, č. 7.

PERELMAN, CH. Právna logika. Nová rétorika. Bratislava: Kalligram, 2014, s. 120.

PÍČOVÁ, L. Politická otázka v judikatuře Ústavního soudu ČR. Byla, je a bude? Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 2014, č. 2.

PŘIBÁŇ, J., HVÍŽĎALA, K. Tyranizovaná spravedlnost. Praha: Portál, 2013.

RESCHOVÁ, J. Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, s. 7.

RICHTER, T. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Konflikty vznikající při propojení právní praxe s právní teorií. Právník, roč. 2013, č. 2.

SAJÓ, A. Constitutional Sentiments. New Haven – London: Yale University Press, 2011.

SCHMITT, C. Pojem politična. Brno – Praha: OIKOYMENH, 2007.

SVÁK, J. Parlamentné výsady v britskom systéme Common law: porovnávací prehľad. Právník, roč. 1996, č. 1.

ŠIMÍČEK, V. (ed.). Finanční ústava. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

TOMOSZEK, M. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In: HAMUĽÁK, O. (ed.). Fenomén judikatury v právu. Praha: Leges, 2010.

UITZ, R. Constitutional Courts in Central and Eastern Europe: What Makes a Question Too Political? Iuridica International, 2007, č. 2.

URBAN, M. Komu důvěřujeme ve stále složitějším světě? Acta Universitatis Carolinae Iuridica, roč. 2014, č. 1.

WALDRON, J. Political Political Theory. Essays on Institutions. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2016.

WINTR, J. a D. ASKARI. Lidská práva a rozhodování v referendu. Právník, roč. 2016, č. 2.

WINTR, J. Vliv politických idejí a programů na české zákonodárství v letech 1989–1998. In: GERLOCH, A. a P. MARŠÁLEK (eds.). Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 293–341.

, roč. 1996, č. 1.

Metriky

0


2326

Views

1357

PDF views