Helsinská smlouva - internacionalizace severské spolupráce

Jaroslav Knot

Abstrakt

Jestliže se v průběhu první dekády existence Sever­ské rady objevovaly pochybnosti o její mezinárodně­ právní povaze (neexistence mezinárodní smlouvy, ja­kožto obvyklého instrumentu k založení mezinárodní organizace), pak rok 1962 tyto nejasnosti do jisté míry rozptýlil. Bylo by ovšem mylné domnívat se, že přijetím Helsinské smlouvy chtěly skandinávské země vyjít vstříc znalcům mezinárodního práva a s defini­tivní platností vyjasnit právní základ existence Severské rady.

Bibliografická citace

KNOT, Jaroslav. Helsinská smlouva - internacionalizace severské spolupráce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 67-72. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8065

Plný Text: