Třikrát odepření spravedlnosti v civilním sporném řízení

Ludvík David

Abstrakt

Odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae, abnegatio iustitiae; eventuálně též odepření práva, tj. dene­gatio iuris) má svého pojmového předchůdce v řím­ském formulovém procesu. Prétor mohl shledat žalo­bu neodůvodněnou a odepřít ji (dcnegatio actionis) pro procesní nedostatek, například pro nezpůsobilost strany, nebo z hmotněprávního důvodu - nárok mohl být třeba opřen o zastaralou normu. Odepření žalo­by znamenalo zastavení procesu; jeho další fáze, litis­ kontestace spočívající v prétorském schválení žalobní formule a tím vymezení rámce sporu, mohla nastou­pit jen tehdy, odpadla-li překážka, která byla důvodem odepření žaloby.

Bibliografická citace

DAVID, Ludvík. Třikrát odepření spravedlnosti v civilním sporném řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 132-134. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8031

Plný Text: