Srovnávací právo v judikatuře středoevropských ústavních soudů

Zdeněk Kühn

Abstrakt

Současná právní věda víceméně vychází z pojetí práva jakožto fenoménu, jehož podstatou je argumentace a mnohost (relativita) odpovědí na otázku vý­znamu práva. Otázky správnosti (racionálnosti atd.) významu práva a obsahu právních norem jsou otáz­kami nevyhnutelně spjatými s argumentací, s relati­vitou odpovědí a s nemožností nalezení jediné objek­tivně správné odpovědi na otázku quid iuris. V Evro­pě jsou významnými nositeli tohoto pojetí práva na­ př. Němec Robert Alexy, Fin Aulius Aarnio, Brit Ne­il MacCormick nebo Polák žijící ve Švédsku Aleksan­ der Peczenik. Argumentační povaha práva koncepčně souvisí s diskursivní doktrínou J. Habermase, který své teze ostatně v 90. letech aplikoval též do oblasti práva.

Bibliografická citace

KÜHN, Zdeněk. Srovnávací právo v judikatuře středoevropských ústavních soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 108-121. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8029

Plný Text: