Reflexe vztahu Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principů evropského smluvního práva

Karel Střelec

Abstrakt

Problematika právní regulace smluv s mezinárod­ním prvkem obecně byla právní teorií přibližně do po­loviny 90. let minulého století řešena poměrně jednot­ně. V případech, kdy na daný právní vztah dopadala přímá úprava, došlo bez dalšího k její aplikaci. Otáz­ky z dosahu přímé normy vyloučené byly rozhodovány v souladu s pozitivním právem určeným na základě kolizních norem fora. Jako alternativní teorie se od počátku 60. let prosazovala nauka o lex mercatoria, respektive transnacionálním právu mezinárodního ob­chodu, která našla silnou oporu v často velmi svérázné rozhodovací praxi Rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži.

Bibliografická citace

STŘELEC, Karel. Reflexe vztahu Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principů evropského smluvního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 253-257. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7921

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blase, F.: Leaving the Shadow for the Test of Prac­tice - On the Future of the Principles of European Contract Law, Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, 1999, číslo 1.

Bonell, M. J.: The UNIDROIT Principles of Inter­national Commercial Contracts and CISG - Alternatives or Complementary Instruments?, Uniform Law Review, 1996.

Bonell, M. J.: The UNIDROIT Principlesofinterna­ tiona.l Commercial Contracts and the Principles of European Contract law: Similar Rules for the Same Purposes?, Uniform Law Review, 1996, str. 229-246.

Lando, O.: Principy evropského smluvního práva: první krůčky k evropskému občanskému zákoníku?, EMP - časopis o českém a evropském právu, 1997, číslo 8.