Kontrola, kontrola ve veřejné správě, finanční kontrola - 1. část

Roč.11,č.3(2003)

Abstrakt
Slovo kontrola nevzniklo v době nedávné, ale jeho původ lze hledat v dávném starověku, kde vznikl spojením dvou latinských pojmů a to contro (proti) a otulus (svitek), což znamenalo protisvitek (per­gamenové svitky), volněji přeloženo protilistina nebo protizápis. Doslovný překlad těchto slov je v literatuře uváděn jako označení druhého záznamu mající ověřit správnost prvního a od tohoto se i odvíjelo velmi úzké chápání kontroly, které bylo spojováno pouze se zkoumáním správnosti vedení dokumentů, účtů, účetních knih, zápisů a toto, že je v podstatě činnost finančních úředníků a účetních.

Stránky:
240–250
Metriky

483

Views

297

PDF views