Dynamika interpretace a aplikace čl. 46 Ústavy

Jan Kysela

Abstrakt

Před krátkou dobou se v tomto časopise J. Filip přesvědčivě vypořádal s kritikou údajného "přesluho­vání" prezidenta republiky V. Havla rozborem počí­tání lhůty vymezující prezidentovo funkční období. Zmínil se tam také o snaze rozšířit dosah nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., který vykládá principy po­čítání času v českém ústavním právu, také na čl. 46 odst. 1 Ústavy. Po jeho soudu však citované ustanove­ní upravuje jinou lhůtu, lhůtu hmotněprávní - na roz­hodnutí, pročež i způsob jejího počítání má být jiný.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Dynamika interpretace a aplikace čl. 46 Ústavy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 203-211. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7914

Plný Text: