Vývoj právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání po druhé světové válce

Michal Hocko

Abstrakt

Právní úprava institutu odpovědnosti zaměstnava­tele v pracovněprávních vztazích patří zcela nepochyb­ně k zásadním a klíčovým otázkám při regulaci vzta­hů vznikající při výkonu závislé (námezdní) práce me­zi účastniky těchto vztalnl - tedy mezi zaměstnavate­lem a zaměstnancem. V dnešní době vychází pracov­něprávní konstrukce institutu odpovědnosti ze situace ekonomické nerovnosti zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

Bibliografická citace

HOCKO, Michal. Vývoj právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání po druhé světové válce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 344-350. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7908

Plný Text: