Odpovědnost členského státu Evropské ume za akty moci soudní

Michal Bobek

Abstrakt

Cílem tohoto článku bylo upozornit na skutečnost, že v komunitárním právu dochází k zásadním proměnám v postavení národních soudů. Na základě přípa­du Köbler v. Rakousko a případně též případů Komise v. Itálie a Kühne & Heinz budou soudy členských stá­tů moci být napříště volány k odpovědnosti za svá po­chybení při aplikaci komunitárního práva. České soudy by tak bezprostředně po své přeměně v soudy komu­nitární mohly být vystaveny dvojí kontrole správnosti aplikace komunitárního práva ve své rozhodovací činnosti. V jednotlivých případech by to byli jednotlivci s případnými nároky na náhradu škody v rámci od­povědnosti členského státu. Na systematické a opako­vané porušování komunitáního práva českými soudy by mohla reagovat Komise zahájením řízení o poruše­ní Smlouvy. Domníváme se proto, že je načase opustit mýty o bezpečném závětří a omezeném dopadu při­stoupení České republiky k Evropské unii na každo­denní práci českých soudů. Evropská unie totiž pře­stává být pro národní soudce neznalé komunitárního práva bezpečným místem.

Bibliografická citace

BOBEK, Michal. Odpovědnost členského státu Evropské ume za akty moci soudní. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 303-318. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7902

Plný Text: