Konference doktorandů katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU v Brně

Zdeněk Kapitán

Abstrakt

Katedra mezinárodního a evropského práva Práv­nické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uspořá­dala dne 12. 1. 2004 konferenci studentů doktorských studijních programů mezinárodního práva soukromé­ho a evropského práva. Program konference byl rozdě­len do dvou tematických bloků, kdy první blok byl vě­nován problematice řešení sporů s mezinárodním prv­kem, zatímco předmětem druhého bloku byly otázky spojené s integrací ČR do EU.

Bibliografická citace

KAPITÁN, Zdeněk. Konference doktorandů katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 72-74. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7795

Plný Text: