Zánik mandátu člena zastupitelstva obce

Ondřej Moravec, Filip Rigel

Abstrakt

Problematika vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva obce, potažmo úprava komunálních voleb jako celku, v sobě snoubí principy volebního práva a principy spojené s právem na samosprávu. Jakákoli zákonná úprava v této oblasti musí tyto principy dané ústavním pořádkem respektovat a pohybovat se přísně v rámci těmito principy vymezeném. Zcela konkrétně to znamená, že úkolem zákonodárce je legálně upravit okolnosti vzniku a zániku mandátu člena zastupitel­stva obce tak, aby byla dána legitimita mandátu, te­dy byl zachován princip časově omezené vlády, obsah subjektivního volebního práva byl založen na tradič­ních principech a zachováno právo obce na samosprá­vu. Vždyť je to především způsob získávání politické moci, který tuto moc legitimizuje.

Bibliografická citace

MORAVEC, Ondřej a Filip RIGEL. Zánik mandátu člena zastupitelstva obce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 67-72. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7794

Plný Text: