Pohľad na vybrané aspekty ústavného systému Nórskeho kráľovstva

Slavomír Rudenko

Abstrakt

Nórsko, monarchia v severnej Európe, stojaca doposiaľ mimo európskeho integračného prúdu, je v strednej Európe ešte stále pomerne veľkou nezná­mou. Historicky je táto skutočnosť opodstatnená tým, že krajina bola dlhé storočia podriadenou súčasťou se­verských monarchií, s dominanciou susedných štátov - Dánska a Švédska. Tento, počtom obyvateľov skôr malý štát, si však v globalizovanom svete a v medzi­národnom spoločenstve vydobil významnejšie posta­venie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Či už ide o aktívne vystupovanie v medzinárodnej politi­ke, pri medzinárodnoprávnej ochrane fudských práv, angažovanosť v rámci ochrany životného prostredia. Nórsko je však aj štátom poskytujúcim už niekoľko ro­kov najvyššiu finančnú pomoc rozvojovým krajinám, či krajinou s azda najprepracovanejším sociálnym sys­témom sveta. To všetko sú skutočnosti, ktoré nabá­dajú k upriameniu spomenutého prvého pohľadu na Nórske kráľovstvo.

Bibliografická citace

RUDENKO, Slavomír. Pohľad na vybrané aspekty ústavného systému Nórskeho kráľovstva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 41-48. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7789

Plný Text: