Pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině. Vnitřní charakteristika nebo sociální percepce

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Články pojednávající o interpretaci pojmu uprch­lík, popřípadě o azylovém řízení v ČR se již na strán­kách tohoto časopisu mnohokrát objevily. Pokud je však autorovi těchto řádek známo, příslušnosti k určité sociální skupině jako jednomu z důvodů pronásledová­ní se dosud nikdo v české právnické literatuře syste­maticky nevěnoval. Záměrem tohoto článku je zaplnit výše zmíněnou mezeru.

Stránky:
166–173
Biografie autora

David Kosař

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

416

Views

177

PDF views