Pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině. Vnitřní charakteristika nebo sociální percepce

David Kosař

Abstrakt

Články pojednávající o interpretaci pojmu uprch­lík, popřípadě o azylovém řízení v ČR se již na strán­kách tohoto časopisu mnohokrát objevily. Pokud je však autorovi těchto řádek známo, příslušnosti k určité sociální skupině jako jednomu z důvodů pronásledová­ní se dosud nikdo v české právnické literatuře syste­maticky nevěnoval. Záměrem tohoto článku je zaplnit výše zmíněnou mezeru.

Bibliografická citace

KOSAŘ, David. Pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině. Vnitřní charakteristika nebo sociální percepce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 166-173. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7777

Plný Text: