Problém přípustnosti výhrad k Evropské úmluvě o lidských právech

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Přestože judikatura Evropského soudu pro lidská práva {dále jen "Soud") týkající se problematiky přípustnosti výhrad k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") zahrnuje re­lativně nevysoký počet případů, je možno ji považo­vat za ustálenou. Tento fakt by ovšem neměl svádět k apriornímu závěru, že precedenční činnost Soudu je v tomto ohledu taktéž plně rozvinutá a pokrývá veš­keré aspekty dané problematiky. Ve skutečnosti je to­mu právě naopak: existují totiž poměrně závažné in­dicie svědčící pro závěr, že judikatura Soudu je v da­ném aspektu nekompletní. Jako taková ponechává zce­la bez odpovědi přinejmenším jednu důležitou otázku týkající se standardů regulujících přípustnost výhrad k Úmluvě.

Stránky:
141–149
Biografie autora

Roman Barinka

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti
Metriky

253

Views

186

PDF views