Problém přípustnosti výhrad k Evropské úmluvě o lidských právech

Roman Barinka

Abstrakt

Přestože judikatura Evropského soudu pro lidská práva {dále jen "Soud") týkající se problematiky přípustnosti výhrad k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") zahrnuje re­lativně nevysoký počet případů, je možno ji považo­vat za ustálenou. Tento fakt by ovšem neměl svádět k apriornímu závěru, že precedenční činnost Soudu je v tomto ohledu taktéž plně rozvinutá a pokrývá veš­keré aspekty dané problematiky. Ve skutečnosti je to­mu právě naopak: existují totiž poměrně závažné in­dicie svědčící pro závěr, že judikatura Soudu je v da­ném aspektu nekompletní. Jako taková ponechává zce­la bez odpovědi přinejmenším jednu důležitou otázku týkající se standardů regulujících přípustnost výhrad k Úmluvě.

Bibliografická citace

BARINKA, Roman. Problém přípustnosti výhrad k Evropské úmluvě o lidských právech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 141-149. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7774

Plný Text: