Rozbor právního režimu stráže přírody

Jaroslav Knotek

Abstrakt

Stráž přírody tvoří podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před­pisů (dále jen zákon o ochraně Přírody), strážci a zpra­vodajové. Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zruše­ní některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (dále jen novela zákona), došlo k nove­lizaci zákona o ochraně přírody, která přinesla změny i do ustanovení § 81 upravujícího postavení stráže pří­rody. V souvislosti s těmito změnami je nutné provést rozbor stávajícího stavu právní úpravy. Jako vhodné se jeví, stanovit si okruh otázek, na které je třeba od­povědět.

Bibliografická citace

KNOTEK, Jaroslav. Rozbor právního režimu stráže přírody. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 127-129. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7771

Plný Text: