Rozbor právního režimu stráže přírody

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Stráž přírody tvoří podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před­pisů (dále jen zákon o ochraně Přírody), strážci a zpra­vodajové. Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zruše­ní některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (dále jen novela zákona), došlo k nove­lizaci zákona o ochraně přírody, která přinesla změny i do ustanovení § 81 upravujícího postavení stráže pří­rody. V souvislosti s těmito změnami je nutné provést rozbor stávajícího stavu právní úpravy. Jako vhodné se jeví, stanovit si okruh otázek, na které je třeba od­povědět.

Stránky:
127–129
Biografie autora

Jaroslav Knotek

odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje
Metriky

309

Views

107

PDF views