Možnosti přezkoumání rozhodnutí při řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (WTO, NAFTA, ICSID)

Vladimír Balaš

Abstrakt

V tomto krátkém příspěvku bychom chtěli roze­brat zejména možnosti přezkumu rozhodnutí tribuná­lů a orgánů řešící mezinárodní ekonomické spory a po­ukázat na rozdíly a podobnosti řešení mezinárodních ekonomických sporů a obchodní arbitráží. Zatímco in­vestiční spory v rámci NAFTA a ICSID vykazují mno­hé shodné prvky s obchodní a mezinárodní obchodní arbitráží i v otázce možnosti přezkumu rozhodnutí, je rozhodování v rámci WTO mnohem propracovanější. V mnohém se tak múže podobat vnitrostátní praxi. V první části článku se budeme zabývat přezkumem rozhodnutí v rámci WTO. V dalších částech se pokusí­ me ukázat jaké jsou možnosti přezkoumání rozhodnutí v rámci NAFTA a ICSID a tyto "tradiční" způsoby na­konec porovnáme s běžnými možnostmi přezkoumání rozhodčích nálezů v českém právu.

Bibliografická citace

BALAŠ, Vladimír. Možnosti přezkoumání rozhodnutí při řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (WTO, NAFTA, ICSID). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 97-104. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7766

Plný Text: