Nač se lze ptát předběžnou otázkou v řízení před Evropským soudním dvorem?

Michal Bobek

Abstrakt

Řizení o předběžné otázce je způsob spolupráce mezi Soudním dvorem Evropských společenství (dále Soudní dvůr či Soud) a soudy členských států Evrop­ské unie. Prostřednictvím tohoto řízení se mohou dnes i české soudní orgány obracet na Soudní dvůr s otázka­mi výkladu a platnosti komunitárního práva. Úkolem tohoto článku je vymezit, nač se lze v rámci řízení o předběžné otázce tázat. V první části jsou odliše­ny otázky výkladu od otázek platnosti komunitárního práva a popsán rozdílný právní režim aplikovatelný na tyto druhy otázek. V druhé části jsou pak probrány jednotlivé druhy aktů, které mohou být předmětem řízení o předběžné otázce.

Bibliografická citace

BOBEK, Michal. Nač se lze ptát předběžnou otázkou v řízení před Evropským soudním dvorem? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 260-270. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7758

Plný Text: