Několik poznámek k aplikaci § 88a trestního řádu

Jan Chocholatý

Abstrakt

Novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb., bylo do trestního řádu včleněno nové ustanovení § 88a. Je­ ho smyslem je umožnit orgánům činným v trestním řízení zjišťovat údaje o uskutečněném telekomunikač­ním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, anebo se na ně vztahuje ochrana osobních a zprostředkovatelských dat.

Bibliografická citace

CHOCHOLATÝ, Jan. Několik poznámek k aplikaci § 88a trestního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 257-259. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7757

Plný Text: