Vztah Evropského soudního dvora k národním ústavním soudům: Příklad německého Spolkového ústavního soudu

Siegfried Bross

Abstrakt

Svá níže uvedená stanoviska ohledně zvoleného tématu bych chtěl prezentovat z různých úhlů pohledu. V první části se budu věnovat otázkám akceptace ko­munitárního práva a závěrů Evropského soudního dvo­ra (dále jen "ESD") v národním prostředí, ve druhé, podstatně rozsáhlejší části, vám představím vývojo­vou linií vztahu Spolkového ústavního soudu k ESD a v části třetí na závěr pohovořím o aktuální situ­aci, o návrhu ústavy a potřebě soudu rozhodujícího v případě vzniku kompetenčního konfliktu v Evrop­ské unii.

Bibliografická citace

BROSS, Siegfried. Vztah Evropského soudního dvora k národním ústavním soudům: Příklad německého Spolkového ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 249-253. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7755

Plný Text: