Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice

Petr Mrkývka

Abstrakt

Veřejná správa bez ohledu na to, zda je uskuteč­ňována cestou státní správy či veřejné samosprávy, se opírá nejméně o pětici základních pilířů, které ve vzá­jemné jednotě a souladu vytváří předpoklad ke zdár­nému jejímu fungování a naplnění tak účelu její exis­tence ve společnosti. Touto pěticí pilířů lze rozumět: základ postulátni založený na tom, že veřejná správa je společensky účelovou činností, formální základ, kdy legislativa ve formě normativního právního aktu dává k naplnění postulátů veřejné správy zákonný rámec jejich uskutečňování, základ personální, který je zalo­žen na tom, že veřejná správa je formou společenského řízení a jde tedy o správu věcí lidí lidmi, materiální základ, jenž je předpokladem produkce (poskytování) jakýchkoliv statků a pro veřejnou správu jako jednoho z producentů ve smyslu subjektovém a jako souhrn specifických statků ve smyslu objektovém a funkčním je jedním z předpokladů pro kvalitní poskytování té­to specifické služby, a konečně základ mocenský před­stavující ochranu produkce veřejného statku i statku samotného a množnost donucení k jednání, jež je po­třebné k naplnění účelu poskytování statku veřejnou správou.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 235-240. [cit. 2021-06-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7752

Plný Text: