Některé otázky práva v kyberprostoru

Radim Polčák

Abstrakt

Při pokusech o vymezení toho, čemu můžeme z hle­diska právní vědy a věd takzvaného širšího vědního zá­kladu říkat "kyberprostor", je třeba vyvarovat se ex­trémních pozic. Není totiž žádoucí problematiku síťo­vých prostředí bagatelizovat a hledět na ně pouze ja­ko na komunikační prostředky nebo ještě úžeji jako na pouhá média. Na druhé straně není zřejmě pro účely právní vědy vhodné uchylovat se ani k druhému extré­mu a definovat kyberprostor jako zcela nové prostře­dí, které existuje nezávisle a funguje na vzorcích dia­metrálně odlišných od takzvaného prostředí reálného. Nejde přitom ani tak o to hledat mezi těmito extrémy nějaké zlaté střední cesty, ale spíše konkrétně hodnotit stávající právní mechanismy, instituty i samotné nor­my vzhledem k funkcím, jež mají plnit v kvalitativně specifickém společenském prostředí.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Některé otázky práva v kyberprostoru. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 227-231. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7750

Plný Text: