Pohľad na vybrané aspekty ústavného systému Nórskeho kráľovstva - 2. část

Slavomír Rudenko

Abstrakt

V nadvaznosti na prvú časť, venovami najvyšším štátnym orgánom v nórskom ústavnom systéme, by som chcel poukázať na niektoré ďalšie vybrané as­pekty, ktoré majú v systéme svoj osobitný význam a o ktorých možno zároveií tvrdiť, že ich opomenu­tím by sa snaha o celkový pohľad na nórsky ústavný systém stala podstatne zjednodušenou, nevystihujúc tak úplným spósobom jeho realitu. Z dóvodu logic­ kého nadviazania na prvú časť príspevku, ukončenú problematikou kreácie zákonodarného zboru, začínam tú to druhú časť pohľadom na postavenie poslancov zá­konodarného zboru, s ktorým súvisí existencia špeci­fického súdneho orgánu v nórskom ústavnom systéme, ktorým je Ríšsky súd.

Bibliografická citace

RUDENKO, Slavomír. Pohľad na vybrané aspekty ústavného systému Nórskeho kráľovstva - 2. část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 208-213. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7748

Plný Text: