"Výhrada svedomia" z komparatívnej perspektívy

Jana Martinková

Abstrakt

V roku 2003 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svatou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia. Národná rada SR o tomto návrhu zatiaľ ne­ rozhodla. Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v ná­vrhu rozumie "námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmiet­nuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za ne­dovolené podľa náuky viery a mravov", pričom výraz "náuka viery a mravov" je tu definovaný ako "súhrn učenia Katolíckej cirkvi" (čl. 3.ods. 1 a 2). Podľa čl. 6 ods. 1 návrhu: "konanie na základe výhrady svedomia podľa tejto zmluvy vylučuje právnu zodpovednosť oso­by, ktorá uplatnila toto právo." Návrh teda umožňuje vyňatie určitej skupiny osôb spod právnych povinnos­tí zavazujúcich všetkých ostatných - a to z dôvodu, že tieto povinnosti sa priečia ich náboženskému pre­svedčeniu.

Bibliografická citace

MARTINKOVÁ, Jana. "Výhrada svedomia" z komparatívnej perspektívy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 189-201. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7746

Plný Text: