Konfiskace a vyvlastnění - několik poznámek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě

Ondřej Horák

Abstrakt

Konfiskace, vyvlastnění a pozemková reforma (tj. zábor a následné převzetí majetku) představovaly nej­závažnější zásahy do vlastnického práva, kdy docháze­lo k narušování koncepce vlastnictví jako neomezeného práYa vlastníka nad věcí.
K tomuto krátkému historickému exkurzu do sple­titých problémů konfiskací mě přivedl článek v Právním rádci, kde jsme se mohli mj. dočíst, že se konfiska­ce pokládá "za správní opatření orgánů státní správy a nikoliv za trest, a proto k jeho provedení není zapotřebí soudního rozhodnutí".

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej. Konfiskace a vyvlastnění - několik poznámek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 342-346. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7735

Plný Text: