Nad poslední novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže a ObchZ provedenou zákonem č. 484/2004 Sb.

Dana Ondrejová

Abstrakt

Evropská společenství usilují o modernizaci soutěžního práva již od roku 1997. V souvislosti s touto snahou začala být v rámci Evropských společenství přijí­mána řada sdělení, nařízení a pracovních programů, přičemž tyto tendence pokračují dodnes. Pro Českou republiku tyto skutečnosti nabyly významu v souvis­losti s přístupovými jednáními a následně s jejím vstu­pem do Evropské unie. Ke dni 1. května 2004 začalo být soutěžní právo Evropských společenství bezpro­středně závazné i na území České republiky. Došlo tak k významným změnám v oblasti českého soutěžní­ho práva, označovaným často jako "modernizace" sou­těžního práva, přičemž poslední z nich byla provede­na novelou zákona č. 143/2003 Sb., o ochraně hos­podářské soutěže a o změně některých zákonů (zá­kon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozděj­ších předpisů (dále jen "zákon o ochraně hospodář­ské soutěže" nebo "ZOHS"), uskutečněnou zákonem č. 484/2004 Sb. Avšak nikoli od věci je samotné zamyš­lení se nad v úvodu vyřčeným slovem "modernizace". Tuto problematiku se pokusím vysvětlit následujícím příspěvkem.

Bibliografická citace

ONDREJOVÁ, Dana. Nad poslední novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže a ObchZ provedenou zákonem č. 484/2004 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 328-333. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7733

Plný Text: