Některé otázky právní regulace hrobového místa

Petra Jakešová, Petr Dostalík

Abstrakt

Regulace hrobového místa se v antickém Římě objevuje již v období ranné republiky v zákoně dvanácti desek (Lex Duodecim Tabularum), a to nejen prostřed­nictvím norem práva veřejného (zákaz pohřbívání ve městě Řimě), ale i normami práva sakrálního. Dle pontifikální interpretace byl hrob považován za věc posvátnou - res religiosa, a tedy vyloučen z právní­ho obchodu.

Bibliografická citace

JAKEŠOVÁ, Petra a Petr DOSTALÍK. Některé otázky právní regulace hrobového místa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 91-98. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7717

Plný Text: