Polygamní manželství a zákon o azylu

Renáta Klečková

Abstrakt

V souvislosti s § 13 zákona č. 325/1999 Sb., o azy­lu, je zajímavá teoretická úvaha nad postavením po­lygamního manželství v českém právním řádu obec­ně. Je možné přiznat azyl za účelem sloučení rodiny i několika manželkám (manželům) současně? Práva vztahující se k manželství se váží k osobnímu statu­su. Tudíž se otázka platnosti manželství, jakožto sou­kromoprávního vztahu s cizím prvkem, řídí zákonem č. 67/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (ZMPSP), ledaže existuje přímá úprava v platné mezinárodní smlouvě. Azylová agenda je věcí správního práva, které ovšem musí reflektovat mezi­národní uprchlické právo, azylovou legislativu EU, stejně jako další relevantní mezinárodní instrumenty.

Bibliografická citace

KLEČKOVÁ, Renáta. Polygamní manželství a zákon o azylu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 87-91. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7716

Plný Text: