Nepojmenované smlouvy v pracovním právu

Josef Šilhán, Tomáš Foltýn

Abstrakt

Innominát neboli nepojmenovaný právní úkon jako jeden z institutů vyjadřujících autonomii vůle - zása­du, která představuje jeden ze základních pilířů sou­kromého práva - známe zcela běžně z úpravy jak práva občanského tak práva obchodního. V příslušných ko­dexech jsou mu věnována samostatná ustanovení, zře­telně vymezující jeho existenci a povahu, jejichž apli­kace nečiní větší problémy ani teorii ani praxi.

Bibliografická citace

ŠILHÁN, Josef a Tomáš FOLTÝN. Nepojmenované smlouvy v pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 63-71. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7712

Plný Text: