Právní ochrana v řízení o předběžné otázce

Michal Bobek

Abstrakt

Řízení o předběžné otázce je druhem soudní spo­lupráce mezi Soudním dvorem Evropských společen­ství (dále Soudní dvůr či Soud) a soudy členských stá­tů. Od 1. května 2004 mají i české soudy pravomoc obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr v Lucemburku. Soudy členských států jsou v otáz­ce, zda (ne)zahájit řízení o předběžné otázce do znač­né míry autonomní. Z charakteru řízení o předběžné otázce jako druhu spolupráce mezi soudy totiž ply­ne, že role účastníků výchozího řízení před soudem členského státu je omezena. Účastníci nemohou podání předběžné otázky českým soudem nárokovat. Zna­mená tato skutečnost však, že rozhodnutí českého soudu o (ne)předložení předběžné otázky není na základě podnětu účastníků řízení přezkoumatelné? Úkolem tohoto článku je odpovědět na otázku, jaké jsou procesní možnosti účastníků řízení před českým soudem pro případ, že si (ne)přejí předložení předběžné otáz­ky do Lucemburku a jejich požadavky se rozcházejí s představou soudu.

Bibliografická citace

BOBEK, Michal. Právní ochrana v řízení o předběžné otázce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 52-63. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7711

Plný Text: