Právna úprava verejného obstarávania v SR

Andrea Moravčíková

Abstrakt

Príspevok venovaný téme verejné obstarávanie nieje rozborom problémov, ktoré verejné obstarávanie v praxi prináša, ale komplexným pohľadom na právnu úpravu, ktorá prešla viacerými zmenami. Vzhľadom na prijatie novej právnej úpravy zákonom č. 523/2003 Z.z., účin­nej od 1. 1. 2004, autorka považovala za potrebné niektoré inštitúty osvetliť a obsah zákona transformovať do stručnej a prehľadnej štrukt­úry. Príspevok sa nesnaží riešiť mnohé problé­my, ktoré v procese obstarávania často nastá­vajú. Zámerom bolo objasniť základné princípy verejného obstarávania v novej slovenskej práv­nej úprave a poskytnúť českej odbornej verej­nosti prehľadnú štruktúru a terminológiu toho­to obšírneho právneho predpisu.

Bibliografická citace

MORAVČÍKOVÁ, Andrea. Právna úprava verejného obstarávania v SR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 29-38. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7707

Plný Text: