Postup při schvalování "volebního zákona" podle čl. 40 Ústavy ČR

Jan Filip

Abstrakt

S výběrem aktuality pro první číslo tohoto časopi­su jsem se tentokrát nemusel příliš trápit. V lednu 2005 došlo mezi komorami Parlamentu k dlouho očekáva­nému střetu o výklad pojmu "volební zákon", který je v rámci taxativního výčtu zákonů, k jejichž přije­tí je třeba schválení oběma komorami, použit v čl. 40 Ústavy ČR. Pro tuto kategorii zákonů platí zvlášt­ní pravidla pro schvalování i z hlediska vztahu obou komor. V případě zbývajících zákonů dosud ke spo­rům nedošlo, neboť zákon o jednacím řádu Senátu je vcelku jednoznačným pojmem (formálně vzato), za­tímco zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek (tzv. stykový zákon) do­sud vůbec nebyl přijat.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Postup při schvalování "volebního zákona" podle čl. 40 Ústavy ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 3-11. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7703

Plný Text: