Postup při schvalování "volebního zákona" podle čl. 40 Ústavy ČR

Roč.13,č.1(2005)

Abstrakt
S výběrem aktuality pro první číslo tohoto časopi­su jsem se tentokrát nemusel příliš trápit. V lednu 2005 došlo mezi komorami Parlamentu k dlouho očekáva­nému střetu o výklad pojmu "volební zákon", který je v rámci taxativního výčtu zákonů, k jejichž přije­tí je třeba schválení oběma komorami, použit v čl. 40 Ústavy ČR. Pro tuto kategorii zákonů platí zvlášt­ní pravidla pro schvalování i z hlediska vztahu obou komor. V případě zbývajících zákonů dosud ke spo­rům nedošlo, neboť zákon o jednacím řádu Senátu je vcelku jednoznačným pojmem (formálně vzato), za­tímco zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek (tzv. stykový zákon) do­sud vůbec nebyl přijat.

Stránky:
3–11
Metriky

1113

Views

322

PDF views