K problematice divokých skládek odpadu

Roč.13,č.2(2005)

Abstrakt
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o odpadech), stanoví, které subjekty se ze zákona považují za pů­vodce odpadu. Původci odpadu jsou ex lege právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při je­ jichž činnosti vznikají odpady. Původci odpadů jsou odpovědni za nakládání s odpady do doby jejich vy­užití nebo odstranění, pokud toto zajišťují sami ja­ko oprávněné osoby nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k převzetí (§ 16 odst. 4 zákona o odpadech).

Stránky:
173–176
Metriky

232

Views

104

PDF views