K problematice divokých skládek odpadu

Jana Dudová

Abstrakt

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o odpadech), stanoví, které subjekty se ze zákona považují za pů­vodce odpadu. Původci odpadu jsou ex lege právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při je­ jichž činnosti vznikají odpady. Původci odpadů jsou odpovědni za nakládání s odpady do doby jejich vy­užití nebo odstranění, pokud toto zajišťují sami ja­ko oprávněné osoby nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k převzetí (§ 16 odst. 4 zákona o odpadech).

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. K problematice divokých skládek odpadu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 173-176. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7691

Plný Text: