Evropský zatýkací rozkaz před ústavními soudy

Roč.13,č.2(2005)

Abstrakt
V době diskusí kolem neradostného osudu evropské ústavní smlouvy poněkud zapadla jiná rána evropskému unijnímu právu. K ní dospěl polský Ústavní tribunál v rozhodnutí P 1/05 z 27. dubna 2005. Po relativně krátké přípravě prohlásil, že čl. 607t polského trestního řádu v rozsahu v jakém umožňuje vy­dání občana Polské republiky do členského státu EU na základě evropského zatýkacího rozkazu, je v rozporu s čl. 55 odst. 1 Ústavy Polské republiky. Protože stejný návrh na zrušení obdobných ustanovení našeho trestního zákona a trestního řádu má na stole náš Ústavní soud, bylo téma aktuality pro toto číslo časo­pisu nasnadě. V tomto příspěvku bych se proto pokusil přiblížit některé okolnosti, které nakonec vedly Ústav­ní tribunál k jistě ne snadnému rozhodnutí.

Stránky:
155–162
Metriky

301

Views

258

PDF views