Shromáždění z pohledu některých teorií sociologie práva

Martin Škop, Roman Vaněk

Abstrakt

V tomto textu ukážeme, jakou roli mohou hrát masová média při konstrukci sociální deviace. Vzájemný vztah práva, prostředků masové komunikace a pocho­pitelně i deviace je jednou z oblastí, kde se sociologie práva setkává s mediální vědou, aby společně odhalily některé procesy, které jsou s právem a právní vě­dou těsně spojeny. Jako ilustraci tohoto vztahu pou­žijeme aplikaci některých vybraných teorií sociologie práva a mediálních konceptů na příkladu, kterým jsou shromáždění, a to konkrétně události, protesty, spo­jené s výročním zasedáním Mezinárodního Měnového fondu a Světové banky v září roku 2000 v Praze. Jed­ná se o události, které v některých svých částech ne­sou znaky pouličních nepokojů, které jsou zaměřeny na destrukci majetku či přímo na fyzické střety. Jako hraniční případ tak umožňují poukázat na křiklavé dopady, které předvídají zvolené teoretické koncepty. Teorie, které byly vybrány pro tuto aplikaci byly zvoleny pouze s důrazem na zkoumaný předmět. V práci nebude zahrnuta veškerá literatura zabývající se konstrukcí deviace, nicméně předkládaný extrakt je veden snahou o základní přehled nejdůležitějších pramenů, zmiňovaných v rozsáhlé knihovně mediální konstrukce deviace. Nejsou tedy vyčerpávající a reprezentativní. Pouze nabízí jeden z mnoha relevantních příspěvků pro diskusi, jakou roli v procesu realizace práva sehrá­vají média.

Bibliografická citace

ŠKOP, Martin a Roman VANĚK. Shromáždění z pohledu některých teorií sociologie práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 146-155. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7687

Plný Text: