Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja

Jana Galajdová

Abstrakt

Kapitálový trh je trh určený na financovanie strednodobých a dlhodobých investícií. Často je považo­vaný len za trh cenných papierov a akcií, no obcho­duje sa na ňom aj s inými nástrojmi. Transakcie na ňom uskutočňujú rôzne subjekty, kterými môžu byť jednotlivci, společnosti, banky, investičné společnos­ti, medzinárodné aj nadnárodné inštitúcie. Jedným zo subjektov kapitálového trhu sú aj správcovské spo­lečnosti. Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlem na území Slo­venskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vy­tváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej společnosti udeleného Úradom pre finančný trh.
V súčasnosti je kapitálový trh v kríze, pretože sa na slovenskom trh nevydávajú cenné papiere. Riešenie budúcnosti nášho kapitálového trhu vidím v podniete­ní slovenských firiem k vačšiemu emitovaniu cenných papierov. Ak táto situácia nenastane, hrozí stagnácia ba dokonca až zánik slovenskej burzy.

Bibliografická citace

GALAJDOVÁ, Jana. Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 320-323. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7675

Plný Text: