Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Kapitálový trh je trh určený na financovanie strednodobých a dlhodobých investícií. Často je považo­vaný len za trh cenných papierov a akcií, no obcho­duje sa na ňom aj s inými nástrojmi. Transakcie na ňom uskutočňujú rôzne subjekty, kterými môžu byť jednotlivci, společnosti, banky, investičné společnos­ti, medzinárodné aj nadnárodné inštitúcie. Jedným zo subjektov kapitálového trhu sú aj správcovské spo­lečnosti. Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlem na území Slo­venskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vy­tváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej společnosti udeleného Úradom pre finančný trh.
V súčasnosti je kapitálový trh v kríze, pretože sa na slovenskom trh nevydávajú cenné papiere. Riešenie budúcnosti nášho kapitálového trhu vidím v podniete­ní slovenských firiem k vačšiemu emitovaniu cenných papierov. Ak táto situácia nenastane, hrozí stagnácia ba dokonca až zánik slovenskej burzy.

Stránky:
320–323
Biografie autora

Jana Galajdová

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Metriky

519

Views

152

PDF views