K poslední novele zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 361/2005 Sb.

Dana Ondrejová

Abstrakt

Parlament České republiky schválil dne 19. srp­na 2005 zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zá­kon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospo­dářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále rovněž "poslední novela ZOHS" ne­bo "novela"). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. říj­na 2005 s výjimkou novelizovaného § 25a upřesňujícího subsidiární použití správního řádu, který s ohledem na účinnost nového správního řádu od 1. ledna 2006 na­bývá účinnosti rovněž až 1. ledna 2006.

Bibliografická citace

ONDREJOVÁ, Dana. K poslední novele zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 361/2005 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 304-310. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7672

Plný Text: