K poslední novele zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 361/2005 Sb.

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Parlament České republiky schválil dne 19. srp­na 2005 zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zá­kon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospo­dářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále rovněž "poslední novela ZOHS" ne­bo "novela"). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. říj­na 2005 s výjimkou novelizovaného § 25a upřesňujícího subsidiární použití správního řádu, který s ohledem na účinnost nového správního řádu od 1. ledna 2006 na­bývá účinnosti rovněž až 1. ledna 2006.

Stránky:
304–310
Biografie autora

Dana Ondrejová

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

dokorandka
Metriky

397

Views

203

PDF views