Elektronické právne úkony v práve Slovenskej republiky v kontexte s úpravou v EÚ

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá analýzou platného právneho stavu v oblasti právnych úkonov vykonaných v elektronickej podobe. Okrem platnej právnej úpravy v Slo­venskej republike v ňom nájdeme komparáciu s úpra­vou elektronického podpisu a obchodu v EÚ ako aj niekofko poznámek o úprave vzorových zákonov UN­ CITRAL pre túto oblasť. Autorka sa snaží vymedziť a analyzovať kĺučové problémy platnej právnej úpravy a upozorniť na nesúlad niektorých ustanovení slo­venského zákona o elektronickom podpise s nárokmi smernice. Hoci úprava elektronického podpisu je zá­kladňou pre možnosť vzniku platných právnych úko­nov v elektronickej podobe, nemenej závažnou sa ja­ví otázka momentu vzniku takéhoto právneho úkonu z pohĺadu časového momentu, ako aj uznania dátovej správy ako rovnocennej s písomnosťou v tradičnom zmysle slova.

Stránky:
295–304
Metriky

693

Views

250

PDF views